10 อันดับ ท้าวเวสสุวรรณ บูชาที่ไหนดี ปี 2024

สารบัญ

ท้าวเวสสุวรรณ ท่านคือใคร?

เป็นธรรมดาที่คนเราจะมองหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้เรามีแรงกายแรงใจที่จะกระทำต่อความดี ละทิ้งความชั่ว สำหรับชาวพุทธที่นับถือพุทธศาสนานั้น แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเครื่องเคารพกราบไหว้บูชาต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะถือว่าท่านเป็นองค์ประธานสูงสุด เป็นศาสดาของพระศาสนา แม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีพระธรรมคำสอน อันเป็นเสมือนทางเดินให้กับทุกท่านได้ศึกษาหาความรู้ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรง และถูกทาง โดยมีพระพุทธรูปเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระองค์ท่าน จึงมักตั้งวางพระองค์ท่านไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาของบ้าน หรือหากพื้นที่คับแคบ ก็อาจตั้งวางแบบหิ้งพระติดผนังแทน

แต่สำหรับสายมูแล้ว นอกจากในบ้านจะมีการตั้งพระพุทธรูปสำหรับกราบไหว้บูชา ก็มักจะหาพระสงฆ์ หรือเทพองค์อื่น ๆ ที่เราเคารพนับถือเพื่อนำมากราบไหว้ นัยเพื่อขอความร่ำรวย ความอยู่ดีมีสุข โชคลาภต่าง ๆ และหนึ่งในนั้นก็มักมีชื่อของ ท้าวเวสสุวรรณ รวมอยู่ด้วย แล้วทราบกันหรือไม่คะว่าท่านเป็นใคร?

ท้าวเวสสุวรรณ หรือบางทีก็เรียกท่านว่า ท้าวกุเวร หรือบางทีก็เรียก ท้าวเวสวัณ มีตำแหน่งเป็น 1 ใน 4 แห่งเทพที่ปกครองสวรรค์ชั้นแรกซึ่งเป็นชั้นล่างสุดในบรรดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น โดยสวรรค์ชั้นดังกล่าวชื่อว่า จาตุมหาราชิกา หรือที่มักเรียกว่า สวรรค์ชั้นจาตุม นั่นเอง โดยแต่ละท่านจะแบ่งการปกครองดังนี้

 • ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร จะรักษาโลกในทางทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์
 • ท้าวธตรฐ รักษาโลกในทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์
 • ท้าววิรูปักข์ รักษาโลกในทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองนาค
 • ท้าววิรุฬหก รักษาโลกในทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์

รวมเรียกทั้ง 4 ท่านว่า ท้าวจตุโลกบาล, ท้าวโลกบาล หรือท้าวมหาราชทั้งสี่ ซึ่งเมื่อแปลจากชื่อชั้นสวรรค์คือ จาตุมหาราชิกานั้น หมายความว่า แดนอันเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่ นั่นเอง จากพระไตรปิฏก กล่าวไว้ว่า ผู้ที่บังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ จะมีอายุไขที่ยืนยาว 500 ปีทิพย์ โดยเมื่อเทียบกับอายุไขของมนุษย์ก็ประมาณ 9 ล้านปีมนุษย์ โดยท้าวเวสสุวรรณและเทพอีก 3 ท่านนั้น นอกจากจะปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้ว ยังถือว่าปกครองมนุษย์อีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นพระโสดาบัน?

ในพระไตรปิฏกได้กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณ นั้น ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน มีความคงมั่นต่อพระรัตนตรัยอย่างไม่แคลนคลอน โดยมีหลักฐานกล่าวไว้ในอรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ มหายัญญวรรคที่ ๕ ในตอนที่ท่านผ่านไปแล้วได้ยินนันทมารดา สวดปารายนสูตร ในทำนองสรภัญญะ และได้มีการพูดคุยกัน เป็นต้น

ท้าวเวสสุวรรณ กับตำนานอาฏานาฏิยปริตต์

สำหรับคนที่เคยสวดมนต์บท อาฏานาฏิยปริตต์นั้น ทราบหรือไม่ว่า เป็นพระปริตต์สำหรับป้องกันอมนุษย์ทั้งหลาย (ผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์) โดยเป็นมนต์ที่ท้าวเวสสุวรรณได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อให้ทรงประทานต่ออุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี เป็นมนต์ที่ใช้สวดสำหรับเป็นเครื่องป้องกัน เพื่อความเป็นอยู่สุข ทั้งนี้เพราะ ยักษ์ทั้งหลาย บางพวกเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มี บางพวกไม่ได้เลื่อมใสก็มี ทั้้งนี้เพราะ พระองค์ทรงแสดงธรรม เพื่อให้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เองจึงเป็นเหตุให้ยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสรู้สึกไม่ชอบใจ ซึ่งอาฏานาฏิยปริตต์ จักเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกัน เพื่อความไม่เบียดเบียน เพื่อความสุขสำราญของพุทธบริษัททั้ง 4 นั่นเอง

ท้าวเวสสุวรรณ กับการบูชา

ปัจจุบันผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณกันมาก โดยเชื่อว่าท่านจะประทานความโชคดี มั่งคั่ง ตลอดจนป้องกันภัย จึงมีการบูชาทั้งรูปปั้น, เหรียญ, ยันต์ เป็นต้น เพื่อนำมากราบไหว้บูชาที่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้้น อย่าลืมว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้ว หากทุกท่านนอบน้อมสักการะในคุณอันประเสริฐ ที่ท่านเป็นพระโสดาบัน (ผู้ที่จะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ หรือเป็นผู้เห็นกระแสแห่งพระนิพพานแล้ว) หรือนอบน้อมในคุณอันเหตุให้เกิดเป็นเทวดา อันมี ศีล, สุตะ (การฟังธรรมมาก), จาคะ (การสละออก), ปัญญา (การฟังธรรมมากและคิดใคร่ครวญในธรรม), หิริ (ความละอายต่อบาป), โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป) จากนั้นก็น้อมนำคุณต่าง ๆ ของท่านเข้ามาสู่ใจ พร้อมประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบัน หรืออย่างน้อยก็ได้เกิดเป็นเทวดาเยี่ยงท่านกันเถิด

หากต้องการเช่าบูชาท้าวเวสสุวรรณ สามารถหาบูชาได้จากด้านล่างนี้กันเลยค่ะ

1. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น9อารามแห่งเมืองแม่กลอง

ท้าวเวสสุวรรณ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น9อารามแห่งเมืองแม่กลอง

 • ของแท้ จากวัด จุฬามณี มั่งมี ร่ำรวย
 • ลาภผลพูนทวี มีทรัพย์ตลอดกาล
 • ของแท้ การันตีประกันตลอดชีพ
 • ปี63 หลวงพ่ออิฏฐ์ กล่องเดิมซองเดิมจากวัด
 • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น9อารามแห่งเมืองแม่กลอง

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น 9 อารามแห่งเมืองแม่กลอง • บูชาปู่ท้าวเวสสุวรรณ ของแท้ จากวัด จุฬามณี มั่งมี ร่ำรวย • ลาภผลพูนทวี มีทรัพย์ตลอดกาล • ของแท้ การันตีประกันตลอดชีพ • ปี 2563 หลวงพ่ออิฏฐ์ กล่องเดิมซองเดิมจากวัด • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี

2. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์

 • พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง (ชนวนรมดำ)
 • ปี 2562 กล่องเดิม พร้อมบัตรรับรองการันตีพระ
 • รับประกันพระแท้ 100 %
 • ฟรีบัตรรับรองการันตีพระ QR Code 500 บาท
 • รับรองพระแท้โดยสถาบันการันตีพระ

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ • เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง (ชนวนรมดำ) ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม กล่องเดิม พร้อมบัตรรับรองการันตีพระ • บริษัทฯ รับประกันพระแท้ 100 % • ฟรีบัตรรับรองการันตีพระ QR Code มูลค่า 500 บาท • รับรองพระแท้โดยสถาบันการันตีพระ • สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

3. เหรียญหลวงพ่อพัฒน์พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ คู่บารมี ๑oo ปี

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ คู่บารมี ๑oo ปี

 • ปลุกเสกเกจิคณาจารย์ ๑๓o รูป
 • ปลุกเสก ๖ วาระ ปลุกเสกเพิ่มอีก ๓ วาระ
 • เนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิม
 • ผสมชนวนเก่าหลวงปู่หมุน-ผสมผงตะไบ
 • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี ตามเงื่อนไข

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ คู่บารมี ๑oo ปี

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ คู่บารมี ๑oo ปี • เหรียญหลวงพ่อพัฒน์-พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ • ปลุกเสกเกจิคณาจารย์ ๑๓o รูป • ปลุกเสก ๖ วาระ ปลุกเสกเพิ่มอีก ๓ วาระ • เนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิม-ผสมชนวนเก่าหลวงปู่หมุน-ผสมผงตะไบ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณีย์ • เลขโค๊ด ๒๕๒ • กรอบใบนี้ จัดสร้างขึ้นโดยเนื้อบอร์นนอก ซึ่งเป็นเนื้อบอร์น(สำริด) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นโลหะคุณภาพสูง และผมได้นำมาผสมกับชนวนต่างๆอีกมากมาย ซึ่งชนวนมวลสารต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของล้ำค่า บางชิ้นมีอายุเป็นร้อย ๆ ปี นำมาผสมเพื่อให้เกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ • เพื่อไม่ให้กรอบเป็นแค่กรอบธรรมดาทั่ว ๆ ไป • นอกจากวัสดุที่นำมาสร้าง จะเป็นวัสดุเกรด A แล้ว ผมยังได้นำเข้าประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกเพิ่มเติมให่อีก 3 วาระ โดยพระเกจิคณาจารย์กว่า 50 รูป • ซึ่งทั้ง 3 วาระนี้ หลวงพ่อพัฒน์ ร่วมพิธีครบทั้ง 3 วาระ และยังผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษก รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ ณ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรํปสำคัญประจำจังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีตลอด 2 วัน 1 คืน และเป็นพิธีสำคัญ ที่ได้รับพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์ในการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก มีท่านเจ้าประคุณสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร และ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เข้าร่วมประกอบพิธีนี้ และยังมีพระเกจิคณาจารย์ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนั่งปรกภาวนาอธิษฐานจิต

4. “เจริญทรัพย์”เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์

“เจริญทรัพย์”เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์

 • เหรียญแท้ มีบัตรการันตี
 • เหรียญแท้ประกันตลอดชีพ
 • พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง(ชนวนรมดำโบราณ)
 • จำปีเจริญทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ ของแท้
 • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี

“เจริญทรัพย์”เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์

“เจริญทรัพย์”เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ • รุ่น เจริญทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง(ชนวนรมดำโบราณ) ปี2564 • เหรียญแท้ มีบัตรการันตี • เหรียญแท้ประกันตลอดชีพ /บางรายการทางร้านไม่มีบัตรรับรอง แจ้งข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน • จำปีเจริญทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ ของแท้ • เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น เจริญทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ ของแท้ ประกันตลอดชีพ

5. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น เทวสถิตย์ พร้อมบัตรรับรองพระแท้

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น เทวสถิตย์ พร้อมบัตรรับรองพระแท้

 • เหรียญจำปีย้อนยุครุ่นแรก ปี 45
 • ผิวเหรียญสวยงาม เข้มขลัง ปลุกเสก 5วาระ
 • ประกันแท้ตลอดชีพ บัตรการันตี
 • รอยพระจันทร์เสี้ยว ตำหนิจากแม่พิมพ์
 • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น เทวสถิตย์ พร้อมบัตรรับรองพระแท้

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่น เทวสถิตย์ พร้อมบัตรรับรองพระแท้ • ประกันแท้ตลอดชีพ บัตรการันตี • ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี • เหรียญจำปีย้อนยุครุ่นแรก ปี 45 แท้พร้อมบัตรรับรอง • ผิวเหรียญสวยงาม เข้มขลัง ปลุกเสก 5 วาระ • รอยพระจันทร์เสี้ยว ตำหนิจากแม่พิมพ์ • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี

6. ล็อตที่2 ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นเทวสถิตย์

ล็อตที่2 ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นเทวสถิตย์

 • เนื้อมวลสารของจำปี 45
 • ของแท้ไม่แกะซิล ลุ้นเลขเอง
 • เนื้อทองแดง รมดำโบราณ
 • มีหมายเลขกำกับทุกเหรียญ
 • จัดส่งรวดเร็ว

ล็อตที่2 ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นเทวสถิตย์

ล็อตที่2 ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นเทวสถิตย์ • เนื้อมวลสารของจำปี 45 • ของแท้ไม่แกะซิล ลุ้นเลขเอง • เนื้อทองแดง รมดำโบราณ • มีหมายเลขกำกับทุกเหรียญ • จัดส่งรวดเร็ว

7. เหรียญจำปีปลดหนี้ พระพุทธชินราชประทับหลังท้าวเวสสุวรรณ

เหรียญจำปีปลดหนี้ พระพุทธชินราชประทับหลังท้าวเวสสุวรรณ

 • ขนาดเหรียญสูง 4 ซม
 • เนื้อชนวนรมดำโบราณ
 • ประกันแท้ตรงปก ตรงหมายเลข
 • ประกันตลอดชีพ
 • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี

เหรียญจำปีปลดหนี้ พระพุทธชินราชประทับหลังท้าวเวสสุวรรณ

เหรียญจำปีปลดหนี้ พระพุทธชินราชประทับหลังท้าวเวสสุวรรณ • พระพุทธชินราช พุทธศิลป์ชั้นสูง พระที่ทุกบ้านต้องมี พระพุทธชินราชเด่นในด้านคุ้มครองรักษา แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง • ท้าวเวสสุวรรณ ราชาแห่งทรัพย์ ขจัดวิญญาณร้าย ภูตผีปีศาจกลัวเกรง • เหรียญจำปีปลดหนี้จึงมีพุทธคุณเด่นปกป้องคุ้มครองเพิ่มทรัพย์ ปลดหนี้ มีโชคลาภ • ขนาดเหรียญสูง 4 ซม • เนื้อชนวนรมดำโบราณ จัดสร้าง 50,000 เหรียญ • ประกันแท้ตรงปก ตรงหมายเลข • ประกันตลอดชีพ • เหรียญบูชาจัดส่ง ฟรี

8. จี้ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นจำปีจิ๋ว 63 (สำหรับสร้อย 1-2ส)

จี้ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นจำปีจิ๋ว 63 (สำหรับสร้อย 1-2ส)

 • รุ่นจำปีจิ๋ว 63 (สำหรับสร้อย 1-2ส)
 • เลี่ยมทองคำแท้90%
 • กันน้ำ, มีใบรับประกัน
 • เหรียญสูง 2.6 ซม. กว้าง 1.7 ซม.
 • สินค้ามีใบรับประกันทุกชิ้น

จี้ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นจำปีจิ๋ว 63 (สำหรับสร้อย 1-2ส)

จี้ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นจำปีจิ๋ว 63 (สำหรับสร้อย 1-2ส) • รุ่นจำปีจิ๋ว 63 (สำหรับสร้อย 1-2ส) เลี่ยมทองคำแท้90% • กรอบกันน้ำ • สินค้ามีใบรับประกันทุกชิ้น • เหรียญสูง 2.6 ซม. กว้าง 1.7 ซม.

9. เหรียญพญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น คู่บารมี ๑๐๐ ปี

เหรียญพญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น คู่บารมี ๑๐๐ ปี

 • รุ่น คู่บารมี ๑๐๐ ปี
 • หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์
 • พร้อมกล่องเดิม
 • รับประกันเหรียญแท้ ตอกโค๊ต มีหมายเลข
 • ผ่านพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษก

เหรียญพญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น คู่บารมี ๑๐๐ ปี

เหรียญพญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น คู่บารมี ๑๐๐ ปี • เหรียญพญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น คู่บารมี ๑๐๐ ปี หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ • พร้อมกล่องเดิม • รับประกันเหรียญแท้ • ผ่านพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษก ตอกโค๊ต และหมายเลขกำกับ

10. ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น1 รุ่น สมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี

ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น1 รุ่น สมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี

 • พิธีใหญ่ เนื้อทองชนวน
 • พิธีพุทธาภิเษก เททองนำฤกษ์ หลอมชนวน
 • 6 พิธีกรรม เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ หลักโบราณาจารย์
 • มาพร้อมกล่องเดิม
 • มีโค๊ดทุกองค์ รับประกัน

ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น1 รุ่น สมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี

ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น1 รุ่น สมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี • ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น สมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี พิธีใหญ่ เนื้อทองชนวน ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เททองนำฤกษ์ และหลอมชนวนมวลสารโลหธาตุกายสิทธิ์ ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก โดย พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ในวันที่ 15 ธ.ค.2559 • 6 พิธีกรรม อันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ตามหลักโบราณาจารย์ ในพิธีมหาพุทธาภิเษก สมโภช 3 วัน วันที่ 30, 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560 (เสาร์ 5) • 1.พิธีสวดภาณยักษ์ ภาณวาร พระเถรา จารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาเวทย์เวสสุวัณ นั่งปรก • 2.พิธีเสกแบบจีนนิกาย พระคณาจารย์จีนนิกาย อธิษฐานจิต • 3.พิธีปริตตาภิเษก ทำนองมคธ พระวิปัส สนาจารย์ อรัญวาสีแผ่เมตตาจิต • 4.พิธีปริตตาภิเษก พระปริตรรามัญ (มอญ) พระเกจิอาจารย์สายรามัญนั่งปรก • 5.พิธีมหาพุทธาภิเษก พระเกจิอาจารย์มหานิกาย นั่งปรก จำนวน 108 รูป • และ 6.พิธีสมโภช เบิกแว่นเวียนเทียน ตามคติพราหมณ์ ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร จตุมหาราชิกา อธิบดีแห่งยักษ์ ภูติผี เทพแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย มั่นคง รักษาสมบัติของเทวโลก รุ่นแรกของวัดพระศรี และเมืองพิษณุโลก • พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิเช่น – หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ – หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน – หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง – ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระแดง – ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น – หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม – หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง – หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ ฯลฯ

บทส่งท้าย

ท้าวเวสสุวรรณ เปรียบเสมือนดังตัวแทน เพื่อเป็นประจักษ์พยานของคุณในการที่จะประกอบแต่คุณงามความดี อันเป็นกุศล และพยายามละตลอดจนไม่กระทำความชั่วอันเป็นอกุศล พึงประพฤติแต่สิ่งที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม และจะปฏิบัติจนเป็นโสดาบันให้ได้เยี่ยงท่าน การบูชาตลอดจนการกระทำเช่นนี้ถึงจะเป็นการบูชาท้าวเวสสุวรรณโดยสมบูรณ์แบบนั่นเอง